ระบบของ JAPANiCAN.com

แก้ไขเพิ่มเติมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024

สารบัญ
0. คำจำกัดความ
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการจอง
 2 – 1. การจองโดยชำระเงินล่วงหน้า
 2 – 2. การจองโดยชำระเงินเมื่อเดินทางถึงที่พัก
 2 – 3. ข้อมูลทั่วไป
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา หากคุณเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะควบคุมความสัมพันธ์ของ JTB Corp. กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณางดใช้งานเว็บไซต์ของเรา
คำว่า ‘JTB’ หรือ ‘พวกเรา’ หรือ ‘เรา’ หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ [2-3-11, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo] คำว่า ‘คุณ’ หมายถึงผู้ใช้หรือผู้ดูเว็บไซต์ของเรา

0. คำจำกัดความ 
แต่ละข้อกำหนดที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีความหมายดังต่อไปนี้หรือมีการกำหนดไว้ในที่นี้:
“กลุ่มบริษัท” หมายถึงบริษัทสาขาของเราและบริษัทในเครือของ JTB Corp.
‘JTB’ หรือ ‘พวกเรา’ หรือ ‘เรา’ หรือ ‘ของเรา’ หรือ ‘ของเรา’ หมายถึง JTB Corp. และเจ้าของเว็บไซต์นี้ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ [2-3-11, Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo ] ซึ่งให้บริการของเรา
“บริการ” หมายถึงการจัดหาเว็บไซต์และเครื่องมือออนไลน์ของเรา
‘ข้อกำหนด’ หมายถึงข้อกำหนดการใช้งานสำหรับ JAPANiCAN.com และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ JAPANiCAN.com
“สัญญาการเดินทาง” หมายถึง ข้อตกลงการเดินทางแบบจัดเตรียมไว้
‘คุณ’ หรือ ‘คุณ’ หมายถึงผู้ใช้แต่ละราย ผู้ดูเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการของเรา หรือการจองกับบริการของเรา
‘เว็บไซต์’ หมายถึง JAPANiCAN.com(https://www.japanican.com/)

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซด์
“บริการนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้แต่ละรายเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยการใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่มีให้ในที่นี้
คุณยอมรับว่า:”
・คุณต้องมีอำนาจตามกฎหมายในการทำสัญญา
・คุณจะใช้บริการของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้
・ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้มานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน
“・หากคุณจองในนามของผู้อื่น:
คุณจะได้รับอนุญาตก่อนที่จะดำเนินการในนามของพวกเขา
คุณจะแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้กับการจอง (รวมถึงข้อกำหนด) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขายอมรับข้อกำหนดดังกล่าว
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระจำนวนเงินที่ครบกำหนด สำหรับการร้องขอการเปลี่ยนแปลง/การยกเลิก และเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจอง”
คุณตกลงที่จะละเว้นจากสิ่งต่อไปนี้:
・การกระทำที่ละเมิดหรืออาจละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สิน สิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการให้เกียรติ ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สาม หรือของเรา
・การกระทำที่ก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียเปรียบหรือความเสียหายต่อผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สาม หรือของเรา
・การกระทำที่ใส่ร้ายผู้ใช้รายอื่น สิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พัก บุคคลที่สาม หรือของเรา
・การโอนหรือการเช่าสิทธิ์ของผู้ใช้ในการรับบริการไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเรา
・การกระทำที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน หรือการกระทำที่อาจละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน หรือการกระทำที่ให้ข้อมูลที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชนแก่ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม
・การกระทำทางอาญา หรือการกระทำที่นำไปสู่หรืออาจนำไปสู่การกระทำผิดทางอาญา (เช่น การกระทำที่เป็นการคาดเดา ฉ้อโกง หรือจองที่สมมติขึ้น)
・การรณรงค์การเลือกตั้งหรือกิจกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงการเลือกตั้งก็ตาม
・ความบันเทิงทางเพศ ศาสนา และการเมือง
・การกระทำเพื่อธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไร เช่น การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย หรือการกระทำเพื่อการเตรียมการดังกล่าว ผ่านทางบริการหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา (เช่น เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า)
・การกระทำของการใช้หรือจัดหาโปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการ
・การกระทำการส่งหรือเขียนข้อมูลโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่สาม”
・ดำเนินการแก้ไข ทำซ้ำ แจกจ่าย สร้างเนื้อหาอนุพันธ์ ถ่ายโอน ขายต่อ รวบรวมข้อมูลเว็บ และการเข้าถึง/คัดลอกเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาต”
・พยายามรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นผ่านการแฮ็กหรือวิธีการอื่นใด
・การกระทำการใช้บริการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากเรา
・การกระทำคัดลอกหรือส่งข้อมูลที่ได้รับผ่านบริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล หรือการกระทำเพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้งานโดยบุคคลที่สามในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา
・กระทำการที่ผู้ใช้ผู้เยาว์ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือตัวแทนทางกฎหมาย
・การกระทำที่ไม่ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจองและการยืนยันการจองอันเป็นเท็จ
・การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือมีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริการ
・การกระทำอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
เราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้ตลอดเวลาตามมาตรา (1) (2) และมาตรา 548-4 ของประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่นในกรณีต่อไปนี้ หากคุณใช้บริการหลังจากวันที่ข้อกำหนดที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดแล้ว
(1) เมื่อการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยทั่วไปของผู้ใช้
(2) เมื่อการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและสมเหตุสมผลในแง่ของความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง ความเหมาะสมของเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง เนื้อหาของการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมการใช้งาน
เมื่อใช้บริการ คุณจะต้องเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เช่น อุปกรณ์สื่อสาร ซอฟต์แวร์ และวงจรสาธารณะ ด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของคุณเอง เราไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการเนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานหรือผลกระทบใด ๆ ที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว

การแจ้งเตือนจากบริษัทของเรา
เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเรื่องที่จำเป็นเป็นครั้งคราวโดยการโพสต์บนเว็บไซต์ ส่งอีเมล หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เราเห็นว่าเหมาะสม
““การแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้จะมีผลใช้บังคับในเวลาที่โพสต์หากเราโพสต์การแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ของเรา หากกระทำโดยการส่งอีเมลจะถือว่าส่งถึงคุณเมื่อถึงเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการ ที่อยู่อีเมลที่คุณแจ้งแก่เรา ณ เวลาที่ลงทะเบียนสมาชิก และจะมีผลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่ออีเมลใด ๆ ที่ไม่ได้ส่งถึงคุณ ไม่ว่าคุณจะป้อนที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง ป้อนที่อยู่อีเมลไม่ได้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใด”””
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดตามบทความก่อนหน้านี้ เราจะแจ้งบนเว็บไซต์ของเราถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง และวันที่มีผลบังคับใช้อย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง  (URL: https://www.japanican.com/content/faq/)

ความรับผิดชอบของผู้ใช้
เมื่อคุณใช้บริการ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่คุณทำ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ ฯลฯ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นหรือไม่ก็ตาม ความประมาทเลินเล่อ นอกจากนี้ หากคุณสร้างความเสียหายต่อผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามเมื่อใช้บริการ คุณจะต้องแก้ไขข้อพิพาทกับบุคคลที่สามด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของตนเอง

การระงับการใช้บริการ
หากคุณกระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนด ใช้บริการโดยฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย หรือหากเราพิจารณาว่าไม่มีการป้อนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง เราจะยกเลิกการจองที่ไม่ได้ใช้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากการยกเลิกการจองแล้ว คุณอาจถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการอีกในอนาคต นอกจากนี้ เราไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยเหตุผลใดๆ สำหรับเรื่องนี้ หากค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าปรับ ฯลฯ เกิดขึ้นจากเหตุนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขค่าใช้จ่ายดังกล่าว และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาระบบที่เกี่ยวข้องกับบริการ
หากเราพิจารณาว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การดำเนินการ หรือการลงทะเบียนบริการ เราจะทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การหยุดชะงักและการระงับบริการ
เราอาจระงับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณในกรณีนี้
เมื่อมีการบำรุงรักษาระบบการให้บริการเป็นประจำหรือเร่งด่วน
หากบริการไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสงคราม การจลาจล ความวุ่นวาย ข้อพิพาทด้านแรงงาน แผ่นดินไหว การระเบิด น้ำท่วม สึนามิ ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ
ในกรณีอื่น ๆ ที่เราพิจารณาว่าการระงับชั่วคราวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริการ

การเรียกร้องค่าเสียหาย
หากคุณสร้างความเสียหายให้กับเราหรือกลุ่มบริษัท เนื่องจากการกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดหรือใช้บริการโดยฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย เราจะเรียกร้องค่าชดเชยที่เหมาะสมสำหรับความเสียหาย (รวมถึงค่าทนายความ) จากคุณ

การระงับข้อพิพาท
ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นที่นี่จากและจากบริการจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของญี่ปุ่น โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย ศาลแขวงโตเกียวหรือศาลสรุปโตเกียวจะเป็นศาลพิเศษที่มีเขตอำนาจศาลในกรณีแรกสำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการระหว่างคุณกับเรา

Copyright
ไม่มีเนื้อหาใดที่สามารถทำการ ส่งต่อ คัดลอก หรือทำซ้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมด หรือว่าเพียงแค่บางส่วน การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ จะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย
เนื้อหาทั้งหมด (ในที่นี้หมายรวมถึง ข้อมูลต่างๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้ รวมทั้งการออกแบบทั้งหมด) ที่โพสต์ลงในเว็บไซต์นี้เป็นสิทธิของบริษัท เจทีบี โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ทราเวล จำกัด เพื่อเป็นการป้องกันจึงได้ทำการจดลิขสิทธิ์ไว้แล้ว

Disclaimer
เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องต่อสภาวะยุคสมัยในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท JTB Corp. ซึ่งอาจมีบางอย่างที่บริษัทไม่ครอบคลุมในการรับประกันข้อมูลข่าวสาร หรือความถูกต้องทั้งหมดซึ่งอาจเปลี่ยนไปได้ตามสภาพการณ์ได้ทุกวัน

Cookies
เนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์ JAPANiCAN.com ใช้จาวาสคริปต์ ถ้าหากท่านได้ตั้งเบร๊าซ์เซอร์ให้ปฏิเสธจาวาสคริปต์แล้วจะทำให้ท่านไม่ สามารถมองเห็นหน้าเว็บไซต์บางหน้าได้
“หมายเหตุ : คุ้กกี้คือข้อมูลจำนวนหนึ่งที่ถูกส่งไปจากเซิร์ฟเวอร์ สู่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยผ่านตัวเบร๊าซ์เซอร์ มันจะถูกบันทึกไว้และสามารถส่งกลับไปที่เบร๊าซ์เซอร์ได้อีกครั้ง เมื่อคุณเข้าไปที่หน้าเว็บไซด์เดิมที่เคยเข้าไปใช้งานมาก่อนหน้านี้
ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ที่คุ้กกี้ ถูกใช้อย่างระมัดระวังโดยเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่แสดงรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ วันเกิด อีเมล์ ที่อยู่ หรือข้อมูลทางธนาคาร”

JavaScript
“เนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์ JAPANiCAN.com ทำให้เกิดคุ้กกี้ ถ้าหากท่านได้ตั้งเบร๊าซ์เซอร์ให้ปฏิเสธคุ้กกี้แล้วจะทำให้ท่านไม่สามารถมอง เห็นหน้าเว็บไซต์บางหน้าได้
ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกเนื้อหาจะสามารถดูได้อย่างแน่นอน กรุณาตั้งค่าเบร๊าซ์เซอร์ของท่านให้รับค่าคุ้กกี้ด้วย”

ตัวกรองสแปมเมล์
อีเมลยืนยันอัตโนมัติจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เมื่อจองโรงแรมหรือส่งคำถามผ่านแบบฟอร์มสอบถาม หากคุณไม่ได้รับอีเมลเหล่านี้ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมของอีเมลของคุณอีกครั้ง หากอีเมลจากเว็บไซต์ถูกกรองลงในโฟลเดอร์สแปมของคุณแทนที่จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณ โปรดทำเครื่องหมายว่าไม่ใช่สแปม

ทำอย่างไรที่จะปกป้องข้อมูล Personal Information – เกี่ยวกับ SSL
เพื่อปกป้องข้อมูลเฉพาะบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน การเข้าถึงจะถูกส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีของระบบ SSL (Secure Sockets Layer) จะถูกใช้เมื่อมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลมายังเว็บไซด์ของเรา encryption technology is used when personal information is sent to our site.เพื่อที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL (แบบ Secure Sockets Layer) จะใช้เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา
เมื่อมีการส่ง SSL เข้ามาจะมีการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ที่รับส่ง โดยจะมีการส่ง https ส่งมาพร้อมกับการเข้ารหัส

2.ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการจอง
2-1. 
การจองโดยชำระเงินล่วงหน้า
“การจองโดยชำระเงินล่วงหน้าจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการเดินทางระหว่างคุณกับเรา
สำหรับสัญญาการเดินทางที่คุณสรุป ทั้ง “”เงื่อนไขของสัญญาการเดินทาง (สำหรับการเตรียมการเดินทางออนไลน์)”” และ “”ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเงื่อนไขของข้อตกลงการเดินทางที่จัดไว้”” ในลิงก์ต่อไปนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในแบบฟอร์มการจอง จะถูกนำมาใช้
กรุณาจองบริการที่พักโดยชำระเงินล่วงหน้าหลังจากที่คุณได้อ่านและยอมรับ “”เงื่อนไขของสัญญาการเดินทาง (สำหรับการเตรียมการเดินทางออนไลน์)”” และ “”ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงการเดินทางที่จัดเตรียมไว้”” ในลิงก์ด้านล่างอย่างละเอียด ตลอดจนรายละเอียดของแต่ละบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในแบบฟอร์มการจอง”
เราไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและการดำเนินการใด ๆ และความแตกต่างในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเวลาที่จองที่พักและเวลาที่ยกเลิกในบัตรเครดิต/เดบิตการชำระเงินของคุณ
Terms and Conditions of Travel Contract (for Online Travel Arrangements)
Arranged Travel Agreement Terms and Conditions

นโยบายผู้เยาว์ของ JAPANiCAN
・ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หากไม่ได้รับความยินยอม อาจมีกรณีที่ผู้เข้าพักไม่สามารถเข้าพักในที่พักได้
・โปรดตรวจสอบปุ่ม “ตกลง” เมื่อสมัคร
□ฉันได้อ่านและยืนยันรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไข (นโยบายสำหรับผู้เยาว์) ของ JAPANiCAN แล้ว
・โปรดทราบว่าที่พักบางแห่งอาจปฏิเสธการเข้าพักของผู้เข้าพักที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่พัก)
・ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องเดินทางพร้อมพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
・โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและยืนยันรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการเดินทาง (สำหรับการเตรียมการเดินทางออนไลน์) ก่อนทำการจอง

2-2.การจองโดยชำระเงินเมื่อเดินทางถึงที่พัก
สำหรับการจองแบบชำระเงินเมื่อเดินทางมาถึง จะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ กรุณาจองบริการที่พักโดยชำระเงินเมื่อเดินทางมาถึงหลังจากที่คุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดแล้ว ซึ่งคุณสามารถดูและยืนยันผ่านลิงก์ต่อไปนี้
Terms of Use for “Prearranged Accommodation with Payment on Site Service”

นโยบายผู้เยาว์ของ JAPANiCAN
・ผู้สมัครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หากไม่ได้รับความยินยอม อาจมีกรณีที่ผู้เข้าพักไม่สามารถเข้าพักในที่พักได้
・โปรดทราบว่าที่พักบางแห่งอาจปฏิเสธการเข้าพักของผู้เข้าพักที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น
・กรุณายืนยันรายละเอียดข้างต้นกับทางที่พัก

2-3.ข้อมูลทั่วไป
หมายเหตุสำหรับการจองกลุ่มใหญ่ (15 คนขึ้นไป):
“กรณีที่มีการแบ่งการจองเป็นหลายการจองโดยผู้เข้าพักเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งจํานวนผู้เข้าพักรวมมากกว่า 15ท่าน ทางที่พักจะคิดเป็นการจองแบบกรุ๊ปที่มีจํานวนมากกว่า 15ท่านขึ้นไปซึ่งการยกเลิกจะใช้เงื่อนไขค่ายกเลิกแบบกรุ๊ปที่มีจํานวนมากกว่า 15ท่านขึ้นไป
กรณีที่กรุ๊ปมีจํานวนมากกว่า 30ท่านขึ้นไปการยกเลิกใช้เงื่อนไขค่ายกเลิกแบบกรุ๊ปที่มีจํานวนมากกว่า 30ท่านขึ้นไป
กรณีที่กรุ๊ปมีจํานวนมากกว่า 100ท่านขึ้นไปการยกเลิกจะใช้เงื่อนไขค่ายกเลิกแบบกรุ๊ปที่มีจํานวนมากกว่า 100ท่านขึ้นไป”

ข้อกำหนดการใช้งาน
・”คูปอง” หมายถึงบัตรกำนัลที่จัดทำและมีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่ขายบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น
・คูปองอาจมีให้เฉพาะบางโรงแรมบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น โรงแรมที่สามารถใช้คูปองได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรหัสส่งเสริมการขาย โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่าคูปองนั้นสามารถใช้ได้หรือไม่ในหน้ารายการผลการค้นหา
・คูปองมีจำนวนจำกัดการใช้งานสูงสุด (“สูงสุดไม่เกินจำนวน”) คุณสามารถใช้คูปองได้เฉพาะในขอบเขตจนถึงจำนวนเงิน แม้ว่าจำนวนเงินที่คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุบนคูปองจะเกินจำนวนเงินสูงสุดก็ตาม
รหัสโปรโมชั่นนี้ใช้ไม่ได้กับการจองที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
・หากคุณยกเลิกการจองที่ใช้รหัสโปรโมชั่นหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจองที่ระบุไว้ในคูปองแต่ละใบ คุณจะไม่สามารถใช้รหัสส่งเสริมการขายดังกล่าวอีกสำหรับการจองอื่นได้ แม้ว่าเงื่อนไขคูปองอื่น ๆ ยกเว้นระยะเวลาการจองจะตรงตามเงื่อนไขการจองของคุณก็ตาม
・คุณสามารถใช้คูปองได้เพียง 1 ใบเท่านั้น ซึ่งหมายถึงรหัสโปรโมชัน 1 รหัสต่อการจอง คุณไม่สามารถใช้คูปอง 2 ใบขึ้นไปสำหรับการจองครั้งเดียว
ไม่ว่าจะใช้รหัสโปรโมชั่นหรือไม่ หากดำเนินการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณายกเลิกการจองและจองใหม่อีกครั้ง
หากมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจองสำหรับการจองที่ใช้รหัสโปรโมชั่น ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองจะคำนวณจากราคาเต็มก่อนหักส่วนลดใดๆ
・เช่นเดียวกันกับการจองใดๆ ที่ใช้คูปองพิเศษเฉพาะช่องทาง คูปองพิเศษเฉพาะช่องทางคือคูปองที่เรามอบให้กับผู้ใช้ด้วยค่าใช้จ่ายของเราเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย และไม่มีอยู่ในหน้าข้อเสนอรายวันของเว็บไซต์ของเรา (https://www.japanican.com/deals)
ไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงรหัสโปรโมชั่นได้
*โปรดทราบว่าระยะเวลาการจองคูปองอาจสิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการจอง

ภาษา
ข้อกำหนดนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาอื่น ข้อกำหนดในภาษาอังกฤษนี้เป็นต้นฉบับและหากมีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดที่ทำขึ้นในภาษาอื่น ข้อกำหนดในภาษาอังกฤษนี้จะมีผลเหนือกว่า