All
Hokkaido
Tohoku
Kanto
Chubu
Kansai
Chugoku
Shikoku
Kyushu
Okinawa
Common
All Areas
Hokkaido
Tohoku
Kanto
Chubu
Kansai
Chugoku
Shikoku
Kyushu
Okinawa
Basic
ราคาเงินสกุลต่างๆที่ปรากฎนั้นเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินตราต่างประเทศโดยยึดเงินเยนเป็นหลัก
กรณีชำระเงินด้วยสกุลเงินอื่นนอกเหนือจาก "เงินเยน JPY" จะเป็นการแปลงอัตราค่าเงินที่รวมค่าธรรมเนียมในการแปลงเรทไว้แล้ว

สกุลเงินยอดนิยม:

สกุลเงินทั้งหมด: