Okinawa

ภูมิภาคโอกินาว่า (Okinawa) เป็นหมู่เกาะที่อยู่ทางตอนใต้สุดของ
ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของทะเลและอาหาร
พื้นเมืองของชาวริวกิว สามารถเดินทางได้โดยเครื่องบินภายในประเทศ

 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
See More
See More
See More